ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล พ.ศ. 2562

พรบ

พรบ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541

พรบ

การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

พรบ

สถานประการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558