ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

01

ขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
  • โครงการพระราชดำริ
  • ภารกิจงานสุขภาพภาคประชาชน
  • ภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
  • ภารกิจงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
  • การพัฒนาองค์กร

03

ปรับระบบงานให้มีความเหมาะสม เพื่อการบริหารงานที่

รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาคสูงสุด

02

2. การทํางานเป็นทีม ความสามัคคีของหมู่คณะเพื่อร่วมกัน

พัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

04

การสื่อสารภารกิจให้ทั่วถึงทุกระดับ

05

คนสําราญ งานสําเร็จ จัดระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการที่ เหมาะสมให้แก่บุคลากร