ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / อำนาจหน้าที่

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

      เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนานวัตกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ด้านระบบบริการสุขภาพในเขตภาคตะวันออก

พันธกิจ

ภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ