ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ประจำปีงบประมาณ 2564

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2564